Czym różnią się studia od liceum?

Na studiach to dopiero zobaczysz…” zapewne każdy z nas usłyszał ten tekst od swojego nauczyciela/rodzica/starszego brata/ciotki z Ameryki. I zapewne nie raz Cię to zdenerwowało. Przecież już tyle lat się uczysz, więc co za różnica, gdzie odbywa się ta nauka? A może jednak jest coś na rzeczy?

Jeśli właśnie zaczynasz studia, to masz już za sobą co najmniej 12 lat nauki. Mimo wszystko ten etap będzie się różnił od poprzednich.

Zajęcia

Na studiach będziesz miał do czynienia z większą różnorodnością form kształcenia. Do tej pory spotkałeś się głównie z jednym rodzajem zajęć-  lekcjami, które były prowadzone w stałych grupach (klasach). Przerabiany materiał był dostosowany do zdolności przeciętnego ucznia. Studenci mają szansę uczestniczyć w formach nauczania, różniących się celem zajęć oraz metodami realizacji. Każda z nich wymaga innego sposobu przygotowania się, pracy i poziomu wiedzy.

Zajęcia dydaktyczne dla dużej liczby studentów (zazwyczaj całego roku czy specjalizacji) to wykłady. Podczas ich trwania wykładowca przekazuje informacje w formie monologu (choć czasem dopuszcza do głosu słuchaczy). Początkowo wykłady mają najczęściej charakter informacyjny, dotyczą szerokiego zakresu wiedzy, za to na dość płytkim poziomie. Ich celem jest zapoznanie słuchaczy z daną dyscypliną i umożliwienie poznania treści niezbędnych na dalszym etapie nauki. Później prezentowana treści będą dotyczyły coraz węższego zakresu - konkretnych zagadnień, problemów sposobów ich rozwiązania. Będzie w nich więcej miejsca na dyskusję i własne przemyślenia, jednak wymagają opanowania podstaw… (z wcześniejszych wykładów:). Zazwyczaj uczestnictwo w wykładach jest nieobowiązkowe, a ich zakończeniem jest egzaminem.

Kolejną formą zajęć są ćwiczenia. Te zajęcia najbardziej przypominają znane ci z wcześniejszych lat nauki lekcje. Ich celem jest utrwalenie i pogłębienie treści poznanych na wykładach oraz nabycie umiejętności ich praktycznego zastosowania.  Dzięki ćwiczeniom można również zapoznać się z literaturą, metodologią i metodami badawczymi przedmiotu oraz nauczyć się korzystania z nich. Te zajęcia przeprowadzane są w grupach, a prowadzący na bieżąco sprawdza stan wiedzy studentów, koryguje błędy, usuwa trudności i rozwiewa wątpliwości powstałe czy to podczas wykładu czy podczas samodzielnych poszukiwań.  Na tych zajęciach spotkasz się z dyskusjami, prezentacjami czy zajęciami wymagającymi przygotowania się i aktowości z Twojej strony.  Obecność jest tutaj obowiązkowa, a zaległy materiał powstały podczas nieobecności trzeba zdać u prowadzącego.  Zaliczenie ćwiczeń najczęściej następuje na podstawie wyniku kolokwium.

Laboratoria i konwersatoria to zajęć przeznaczonych dla jeszcze mniejszej grupy studentów. Pozwalają na sprawdzeniu umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z ćwiczeń i wykładów. Wymagają dużo własnej pracy studenta.

 Zaliczenia

Studiując, spotkasz się z różnymi metodami rozliczania się z przedmiotów. Mogą to być kolokwia, egzaminy lub zaliczenia nie na ocenę. Te ostatnie mogą być wystawiane na podstawie warunków określonych przez prowadzącego, jednak najczęściej podstawą jest obecność na zajęciach.

 Kolokwia, ustne lub pisemne, w formie testu lub otwartych pytań- tak naprawdę ich wygląd i częstotliwość zależą od nauczyciela akademickiego. Mają węższy zakres niż egzamin i mogą pojawić się klika razy w ciągu semestru. Specyficzną formą jest „wejściówka”, czyli kolokwium zaczynające zajęcia, sprawdzające jak dobrze studenci się do nich przygotowali. 

Kiedy uzyska się zaliczenia z ćwiczeń i laboratoriów można przystąpić do egzaminów. Egzaminy sprawdzają najszerszy zakres wiedzy, za to już na stosunkowo wcześnie można poznać ich termin i odpowiednio się do nich przygotować. Egzaminy odbywają się 2 razy w roku akademickim- w sesji zimowej i letniej. Aby do nich przystąpić, konieczne jest posiadanie zaliczeń z ćwiczeń i laboratoriów. Ich forma zależy od wykładowcy, mogą być pisemne( w formie otwartych pytań, testów jedno- lub wielokrotnego wyboru) lub ustnej.  Odbywają się w dwóch, trzech terminach, a czasem nawet czterech terminach. Termin zerowy, jeszcze przed rozpoczęciem sesji nie jest obowiązkowy zarówno dla studentów (nie musza na niego przychodzić) jak i dla wykładowców (nie muszą go przeprowadzać).  Obowiązkowy jest za to egzamin w czasie sesji. Egzamin poprawkowy odbywa się w sesji poprawkowej i przysługuje przynajmniej jeden.

Istniej również możliwość przeprowadzenia egzaminu komisyjnego. Po złożeniu podania student zdaje go przed komisją złożoną z dziekana lub prodziekan, wykładowcy prowadzącego, nauczyciela akademickiego kompetentnego w danej dziedzinie i przedstawiciela samorządu studenckiego.

W przypadku niezaliczenia przedmiotu student ma prawo ubiegać się o zaliczenie warunkowe- warunek. Pozwala on kontynuować naukę na kolejnym semestrze, niezbędne jest jednak uzupełnienie braków, czyli zaliczenie przedmiotu. Warunek otrzymuje się po złożeniu podania do dziekana i uiszczeniu określonej opłaty.

Sposób pracy

 Nauka na studiach opiera się na samodzielnej pracy. Zajęcia z danego przedmiotu odbywają się raz w tygodniu i opanowanie poznawanych treści wymaga dużej samodyscypliny. W poprzednich szkołach to nauczyciel kontrolował systematyczność twojej pracy, tutaj wszystko zależy od ciebie. Przydatne są umiejętności planowania, organizowania własnej pracy i dostosowania nauki do formy zajęć.  Ważna jest samodzielne poszukiwanie wiedzy, docieranie do różnorodnych źródeł. Przyda się też umiejętność opierania się pokusie zostawiania nauki na ostatnią chwilę. Rolą wykładowcy jest zainspirowanie cię do pracy i pomoc w przypadku problemów. Uzyskasz ją w trakcie trwania zajęć. Możesz także zwrócić się o pomoc do konkretnego nauczyciela w trakcie jego dyżuru. Terminy konsultacji prowadzący zazwyczaj podaje na początku semestru. 

Poziom materiału

Materiał poznawany podczas wcześniejszej nauki był dostosowany do możliwości przeciętnego ucznia. Szeroki zakres treści miał zapewnić ci wiedzę z różnych dziedzin, nie miałeś także możliwości wyboru, czego się uczysz a czego nie. Początki na studiach są podobne- otrzymujesz ogólną wiedzę i nie masz wpływu na przedmioty. Później jednak zajęcia dotyczą coraz węższych specjalizacji. Masz też wpływ na to, czego się uczysz, dzięki ofercie zajęć fakultatywnych.

LITERATURA:

  1. J.Osmelak, Jak uczyć się samodzielnie - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1984
  2. Z. Sroga, A. Sroga, Metodyka pracy samodzielnej , Warszawa : Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy, 1983

 

BYŁA REDAKTOR DZIAŁU 'STUDIUJĘ'   Kontakt: skorupa.magdalena@gmail.com Studia: Psychologia, rok V, specjalizacja zdrowia i jakości życia oraz kliniczna człowieka dorosłego.   Doświadczenie zawodowe (praktyki, staże, współpraca): • Centrum Pediatrii im. (...)


Pomoc psychologiczna

Studenci i Doktoranci Uniwersytetu Śląskiego mogą korzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego i poradnictwa w Centrum Obsługi Studenta.

Skontaktuj się ze specjalistami w następujących obszarach:

W celu ustalenia terminu indywidualnej konsultacji psychologicznej prosimy o kontakt drogą elektroniczną lub telefonicznie.