Deklaracja dostępności

Uniwersytet Śląski w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Więc Jestem..

Data publikacji strony internetowej: 2010-10-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • brak możliwości zmiany rozmiaru tekstu
  • część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-10-08.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Jednostką kontaktową jest Centrum Obsługi Studentów, dostepnosc@us.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 359 1998. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Katowice, Bankowa 12

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Przy wejściu do budynku znajduję się podjazd dla osób niepełnosprawnych wyposażony w poręcze. Schody do budynku szerokie z poręczami. Drzwi wejściowe szerokie – dostosowane do osób niepełnosprawnych.

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Korytarze oraz schody w budynku są ogólnodostępne. W budynku znajduje się winda przystosowana do osób niepełnosprawnych. Schody wyposażone w poręcze. Ciągi komunikacyjne szerokie. Drzwi na korytarzach dostosowane do osób niepełnosprawnych.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
W budynku znajduję się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych – szerokie wejście, barierki przy toalecie, kran dostosowany do osób niepełnosprawnych, system alarmujący o potrzebie pomocy.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się przy głównej drodze dojazdowej do budynku. Miejsca te nie są przypisane do budynku są ogólnodostępne.

Wstęp z psem asystującym
Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.

Pomoc psychologiczna

Studenci i Doktoranci Uniwersytetu Śląskiego mogą korzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego i poradnictwa w Centrum Obsługi Studenta.

Skontaktuj się ze specjalistami w następujących obszarach:

W celu ustalenia terminu indywidualnej konsultacji psychologicznej prosimy o kontakt drogą elektroniczną lub telefonicznie.