dr Smorczewska Barbara

REDAKTOR PROWADZĄCY

Kontakt: barbara.smorczewska@us.edu.pl

 

 Wykształcenie:

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii (2009); magisterium na kierunku psychologia (1997), specjalizacja: psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydz. Pedagogiki i Psychologii.

 

Doświadczenie zawodowe:

 • od 01.01.2009 do nadal kierownik Centrum Obsługi Studenta UŚ – działu, w skład którego wchodzą: Biuro Karier, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych i Biuro Wsparcia Studenta
 • od 09.2008 do  12.2008 specjalista w Biurze Karier UŚ
 • od 01.1999 do 09.2008   pracownik naukowo–dydaktyczny (asystent) w Szkole Zarządzania UŚ
 • od 12.1998  do 08.1999 psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5 w Katowicach
 • od 10.1997 do 10.1998 wychowawca grupy; pracownik socjalny w Świetlicy Środowiskowo-Terapeutycznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach

Wybrane publikacje:

 • Fazy rozwoju człowieka a przystosowanie do roli w organizacji w: Współczesne problemy zarządzania ludźmi, red. Adamiec M., Kożusznik  B.; Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.
 • Kształcenie zawodowe w Finlandii – jego specyfika i źródła skuteczności (artykuł napisany z M. Chrupałą, A. Adamus-Matuszyńską, E. Krawczyk, J.Polakiem) w: Kształcenie zawodowe w reformującym się systemie edukacji, red. Nowakowski W. – materiały pokonferencyjne, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 2002.
 • Nowe spojrzenie na adaptację zawodową w: Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne, t. 49, zeszyt 3, Wydawnictwa AGH, Kraków 2004.
 • Związek ukończonych studiów z wykonywaną pracą (artykuł napisany z M. Chrupałą-Pniak) w: Tudomanyos es Kulturalis Folyoirat, vol. IX, no. 9, TSF Gazdasagi Foisolai Kar, Bekescaba, 2005.
 • Cele osób rozpoczynających karierę zawodową a ich przystosowanie do pracy – rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. B.Kożusznik; Uniwersytet Śląski w Katowicach; Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii http://www.sbc.org.pl/Content/12745/doktorat2936.pdf
 • Rozpoznaję i realizuję swoje cele życiowe w: Kształtowanie kompetencji kluczowych w nauczaniu przedsiębiorczości – scenariusze warsztatów, red. Mielimąka S.; projekt „Partnerzy w nauce”; Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009.
 • Jak żyć i działać w zgodzie z sobą? w: Kształtowanie kompetencji kluczowych w nauczaniu przedsiębiorczości – scenariusze warsztatów, red. Mielimąka S.; projekt „Aktywny w szkole-aktywny w życiu”; Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009.
 • Jakie stawiam sobie cele na starcie kariery zawodowej?  w: Biuletyn dla nauczycieli,
 • e-kwartalnik, numer 4 (zima 2009), projekt „Aktywny w szkole – aktywny w życiu” www.aktywny-w-szkole.us.edu.pl
 • Goals of persons starting their professional careers versus their work adaptation in: Work and organizational psychology problems and challenges in Poland and Ukraine – books of abstracts Polish-Ukrainian workshop, red. Karamushka L. and Kożusznik B.; Katowice –Kyiv 2009.
 • Career goals at the beginning of work based on university graduates replies in: Psychological aspects of innovative changes in organization and organizational development – books of abstracts Ukrainian–Polish workshop, red. Karamushka L. and Kożusznik B.; Kyiv –Katowice 2010.
 • Uczelnia dla wszystkich – rozszerzanie praktyki partycypacji studentów niepełnosprawnych w kształceniu uniwersyteckim w: Dobrze uczę. Zarys systemu dobrych praktyk dydaktycznych w uczelni wyższej, red. B. Kożusznik; Uniwersytet Śląski i Oficyna Wydawnicza, Katowice 2011.
 • Znaczenie kompetencji społecznych na wejściu do organizacji (artykuł napisany z M. Chrupałą-Pniak) w: Doradztwo Karier. Wyzwania i zagrożenia, red. M. Stasiła-Sieradzka; Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice 2010.

 

Zainteresowania: psychologia pracy i organizacji, psychologia kariery, w tym przede wszystkim jednostkowe cele życiowe i zawodowe

Dodatkowe informacje o autorze:  żona Jacka, mama Marysi i Hani. Koordynuje pracę uniwersyteckich biur: Biura Karier, Biura Wsparcia Studenta i Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. Działalność Centrum ma służyć wspieraniu studentów poprzez stymulowanie ich rozwoju zawodowego i własnej przedsiębiorczości, wyrównywanie szans edukacyjnych, pomoc w realizacji studenckich przedsięwzięć i działalności w organizacjach, a także poprzez organizację pomocy i edukacji psychologicznej dla studentów i doktorantów Uczelni.
 

 

 

 

 

Film

Centrum Obsługi Studenta Zaprasza!

 • 25 Styczeń, 2012
 • problem, rozwój, pomoc, student,

W 2010 roku W uniwersytecie utworzono Centrum Obsługi Studenta (COS). Jednostkę, mieszczącą się na ul. Bankowej 12a, w ramach której funkcjonują następujące biura udzielające profesjonalnej pomocy studentom UŚ: -Biuro Karier  - BK (www.bk.us.edu.

Czytaj dalej


Pomoc psychologiczna

Studenci i Doktoranci Uniwersytetu Śląskiego mogą korzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego i poradnictwa w Centrum Obsługi Studenta.

Skontaktuj się ze specjalistami w następujących obszarach:

W celu ustalenia terminu indywidualnej konsultacji psychologicznej prosimy o kontakt drogą elektroniczną lub telefonicznie.