• By
  • Opublikowane 20 Styczeń, 2012

RATUNKU! POMOCY! – INTERWENCJA KRYZYSOWA Rozmowa z przedstawicielem Ośrodka Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest miejscem, do którego zawsze możemy zwrócić się po pomoc w różnych, kryzysowych sytuacjach. O specyfikę pracy z kryzysem, problemy z jakimi zgłaszają się klienci, a także o przebieg samej interwencji zapytałam panią Hannę.
 

 

 

Hanna Wasilewska

Certyfikowany specjalista d.s. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pedagog, pracownik socjalny; zajmuje się udzielaniem pomocy osobom będącym w trudnych sytuacjach życiowych i zagrożonych wykluczeniem społecznym; prowadzi szkolenia dla różnych grup zawodowych w zakresie: przeciwdziałania przemocy w rodzinie, interwencji, zespołów interdyscyplinarnych.

 

Prowadząca wywiad: Magdalena Bolek


 

M.B.: Od jak dawna pracuje Pani w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Katowicach?

H.W.: Pracuję w Ośrodku od momentu jego powstania, czyli od 13 lat, na stanowisku koordynatora – konsultanta pedagoga. Placówka nasza zajmuje się pomaganiem osobom, w życiu których pojawił się kryzys wynikający np. z doświadczania przemocy domowej, rozwodem, utratą pracy, gwałtem, syndromem suicydalnym, kłopotami z dziećmi, chorobą, śmiercią itp. a także katastrofami masowymi

M.B.: Jakie formy pomocy oferuje Ośrodek?

H.W.: Pomoc którą oferujemy jest bezpłatna i dostosowana do potrzeb zgłaszanych przez klienta a także Jego sytuacji . Usługi nasze obejmują: pomoc psychologiczną i wsparcie, interwencję, porady prawne, edukację, informację oraz schronienie. Zaznaczyć również należy, że placówka nasza udziela pomocy przede wszystkim mieszkańców Katowic. W wyjątkowych sytuacjach zajmujemy się również osobami, które nie są mieszkańcami naszego miasta. Z całą pewnością, każdej zgłaszającej się osobie zostanie zaproponowana rozmowa.

M.B.: Jak wygląda proces nawiązania kontaktu? Gdyby np. któryś z naszych studentów zdecydował się skorzystać z pomocy, w jaki sposób powinien zgłosić się do Ośrodka? Przyjść, zadzwonić?

H.W.: Udzielamy pomocy zarówno osobom które do nas przychodzą osobiście jak tym, które dzwonią. Placówka funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8do 19. Istnieje również możliwość umówienia się na konkretny dzień i godzinę lub zgłoszenia się bez zapowiedzi w godzinach od 8 do 15. W tym czasie bowiem pełniony jest dyżur dla osób które wcześniej nie były umówione.

M.B.: Jak przebiega kontakt? Pierwsze spotkanie i co dalej? Jak często klient przychodzi później do Ośrodka?

Ktoś Jeszcze: Najpierw trzeba uważnie posłuchać co klient ma do powiedzenia, co zdarzyło się w Jego życiu z czym sobie radzi a z czym nie i wreszcie, co jest dla Niego najważniejsze. Należy zawsze pamiętać o tym, że w sytuacji kryzysu człowieka zawodzą zwyczajowo stosowane sposoby zaradcze, co doprowadza do dekompensacji w różnych sferach życia. Osoba traci poczucie bezpieczeństwa a także przekonanie, że panuje nad swoim życiem. Zatem kluczowe staje się wsparcie i zrozumienie reakcji klienta a następnie praca nad przywróceniem poczucia bezpieczeństwa oraz kontroli i wreszcie równowagi sprzed kryzysu, ze zinternalizowanym traumatycznym doświadczeniem. Bardzo istotne jest, aby nie dawać klientowi tzw. „dobrych rad” czy „gotowej recepty”, nawet wtedy, gdy On tego oczekuje. Lepsze efekty w procesie dochodzenia do równowagi uzyskuje się poszukując wspólnie z klientem między innymi możliwości zrozumienia tego co się wydarzyło, uporządkowania powstałego chaosu poznawczego, emocjonalnego i behawioralnego a także dotarcie do mocnych stron tzw. zasobów, które de facto stanowią kluczowy, wręcz jeden z podstawowych elementów zmiany. Relacja z klientem oparta jest zatem na współpracy i towarzyszeniu. Wyjątek stanowi sytuacja zagrożenia życia i zdrowia klienta, gdy prezentuje On tzw. „myślenie tunelowe” ,minimalizuje niebezpieczeństwo lub wręcz go nie dostrzega. Wtedy konieczne jest podejście dyrektywne aby ratować życie. Okoliczności w których uprawniona jest taka postawa, to np. syndrom suicydalny czy przemoc domowa (gdy osoba sprawująca przemoc dopuszcza się przemocy fizycznej w postaci np. duszenia, ranienia ostrym narzędziem itp). Częstotliwość spotkań a także ich ilość zależy od potrzeb klienta oraz Jego tempa dochodzenia do równowagi. Czas ten może być dłuższy w przypadku kryzysu chronicznego, do którego zaliczana jest np. sytuacja przemocy domowej.

M.B.: Czym w praktyce jest interwencja kryzysowa?

H.W.: Interwencja kryzysowa to specyficzna metoda działania psychologicznego, rządząca się własnymi prawami. Z definicyjnego a także praktycznego punktu widzenia można powiedzieć, że rozróżniamy dwa typy interwencji kryzysowej. Wąska definicja mówi o tym, że interwencja kryzysowa opiera się na terapii krótkoterminowej ograniczonej w czasie 4-6 tygodni, a druga, bardziej rozszerzona, opiera interwencję kryzysową na trzech działaniach: psychologicznych, medycznych i środowiskowych. Nasza placówka świadczymy zarówno jeden jaki i drugi typ interwencji kryzysowej, w zależności sytuacji i potrzeb zgłaszanych przez klienta.

M.B.: Skoncentrujemy się tylko na płaszczyźnie psychologicznej interwencji. Czym różni się od psychoterapii?

H.W.: Myślę, że należy zwrócić uwagę na dwa aspekty. W przypadku interwencji kryzysowej znaczenie ma ograniczony czas jej trwania a także skupienie się na zażegnaniu kryzysu czyli koncentracja na wydarzeniach które go wywołały (a nie na rozwiązaniu wszystkich trudności klienta). Natomiast w przypadku psychoterapii -w dużym skrócie i uproszczeniu rzecz ujmując- mamy do czynienia z dłuższym procesem nakierowanym np. na zmianę zachowań, postaw, rozwój osobisty. Nie sposób jednak pominąć kwestii udzielania pomocy w przypadku kryzysu chronicznego, gdzie czas jej trwania narzuca potrzeba klienta a nie definicja. Posłużę się tu przykładem osób uwikłanych w zjawisko przemocy domowej. Często zdarza się, że toczą się różne procedury prawne, które wymagają od osób w nich uczestniczących szczegółowego opowiadania przed Sądem o bardzo dramatycznych wydarzeniach i przeżyciach. W efekcie klient korzystający z pomocy Ośrodka dekompensuje się w różnych sferach życia, zwłaszcza w sferze emocjonalnej. Zatem pomoc w takich przypadkach udzielana jest tak długo, jak długo wymaga tego stan psychiczny i sytuacja klienta.

M.B.: Ośrodek interwencji kryzysowej najczęściej kojarzony jest z pomocą ofiarom przemocy. Chciałabym zapytać, czy młodzi ludzie- myślę tutaj głównie o studentach, często pojawiają się w Ośrodku? Co najczęściej ich sprowadza?

H.W.: Tak. Młodzi ludzie również się do nas zgłaszają się z problemem przemocy. Jednak częściej opowiadają swoją historię z perspektywy syna czy córki, gdzie jeden z rodziców lub oboje stosują przemoc czy nadużywają alkoholu. Rzadziej w sytuacjach, gdy osobą stosującą przemoc jest partner. Większy odsetek osób zgłaszających przemoc wobec siebie czy małoletnich dzieci stanowią kobiety pozostające w wieloletnich związkach.

M.B.: Mam jeszcze formalne pytanie: Uniwersytet Śląski skupia studentów pochodzących z całej Polski. Czy do Ośrodka Interwencji Kryzysowej mogą zgłaszać się wszystkie osoby- niezależnie od miejsca stałego zamieszkania- czy też tylko rodowici mieszkańcy Katowic?

Ktoś Jeszcze: Jak już wspominałam, Ośrodek świadczy usługi przede wszystkim dla mieszkańców Katowic. Osoby zameldowane w innych gminach zasadniczo powinny korzystać z pomocy placówek tam funkcjonujących. Jednak trzeba pamiętać, że sytuacja kryzysowa nie wybiera miejsca, w którym przydarzy się człowiekowi. W związku z tym student nie będący mieszkańcem Katowic, lecz na czas studiów mieszkający w naszym mieście, może zgłosić się po pomoc do Ośrodka Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

M.B.: Czy wszystkie formy pomocy udzielanej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej są bezpłatne?

Ktoś Jeszcze: Tak, zgadza się- wszystkie formy pomocy, które świadczy Ośrodek, są bezpłatne.

M.B.: W imieniu portalu „Więc jestem” dziękuję Pani bardzo za poświęcony czas. Mam nadzieję, iż udało nam się przybliżyć czytelnikom charakter pracy Ośrodka Interwencji Kryzysowej.


Pomoc psychologiczna

Studenci i Doktoranci Uniwersytetu Śląskiego mogą korzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego i poradnictwa w Centrum Obsługi Studenta.

Skontaktuj się ze specjalistami w następujących obszarach:

W celu ustalenia terminu indywidualnej konsultacji psychologicznej prosimy o kontakt drogą elektroniczną lub telefonicznie.